000.gif 03.png 04c.png 05.png 06.png 08.png 09.png 10.png VELD-BL.gif
15 Oktober Be

ALV woensdag 30 oktober 2019

Nieuws afbeelding

Datum: 30 oktober 2019 
Tijd: 20.00 – 22.30 uur
Locatie: Clubhuis Madesteinweg te Den Haag

Agenda
 1. Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda inclusief voorstellen die door de leden t.a.v. het bestuur werden ingediend, conform artikel 45 van het Huishoudelijk Reglement.
 2. Ingekomen stukken.
 3. Goedkeuring notulen ALV 2018 (zie site, documenten).
 4. Bespreking Jaarverslagen 2018-2019.
 5. Het financieel jaarverslag van HC HDS.
 6. Verslag kascommissie (Peter Feenstra, Evert Bos, Eric van der Meer), voorstel tot dechargering van de penningmeester en benoeming volgende kascommissie.
 7. Verkiezing Bestuur 2019-2020.
 8. Accommodatie/velden, update velden/clubhuis.
 9. De contributie voor het seizoen 2019-2020 is door het bestuur vastgesteld volgens de bijlage, zoals te vinden via documenten/bestuur/contributie 2019-2020.
 10. Vaststelling van de begroting 2019-2020.
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting van de vergadering door de voorzitter.
De stukken voor de ALV zijn beschikbaar via de leden login (https://team.lisa-is.nl/Documents).

Reacties

Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws